Regulamin Concilia

1. Definicje

1.1. Portal – portal internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://concilia.com.pl, który umożliwia dostęp do portalu Concilia, który przedstawia informacje z zakresu inwestycji alternatywnych, nieruchomości i planowania finansowego, emerytalnego lub spadkowego a także umożliwia umówienie się na płatne lub bezpłatne konsultacje z Ekspertami. 

1.2. Operator – Concilia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6 (71-441), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000505574, posiadająca NIP: 8513175192, REGON: 321503534. Kontakt z Operatorem: office@concilia.com.pl. Operator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). 

1.3. Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych uzyskująca świadczenie usług na zasadach opisanych w Regulaminie, korzystająca z Portalu. Użytkownik może być (1) konsumentem, czyli osobą fizyczną korzystającą z Portalu bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź (2) przedsiębiorcą, w tym osobą fizyczną korzystającą z Portalu w zw. z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz umowa zawarta z Portalem nie posiada dla niej charakteru zawodowego. 

1.4. Ekspert – ekspert z dziedziny inwestycji, planowania finansowego emerytalnego, spadkowego lub nieruchomości, który będzie prowadził konsultacje z Użytkownikiem w ramach usług świadczonych za pomocą Portalu. 

1.5. Dane – dane Użytkowników, w tym o charakterze osobowym, przetwarzane w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. 

1.6. Regulamin – niniejszy dokument. 

1.7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

2. Regulamin 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Portalu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna dla korzystania z Portalu. 

3. Charakterystyka Portalu i świadczonych usług

3.1. Portal skierowany jest do Użytkowników, którzy chcą: (i) uzyskać informacje w zakresie inwestycji alternatywnych, nieruchomości oraz planowania finansowego, emerytalnego i spadkowego lub (ii) skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami. 

3.2. Konsultacje z ekspertami, o których mowa w pkt 3.1 odbywają się w zakresie takich dziedzin jak: 3.2.1. Inwestycje, które będą polegały na umówieniu się na spotkanie przez Użytkownika, komunikacji z Ekspertem w zakresie inwestycji alternatywnych za pomocą aplikacji ZOOM; 

3.2.2. Wealth Guard, które będą polegały na umówieniu się na spotkanie przez Użytkownika oraz komunikacji z Ekspertem w zakresie planowania finansowego, emerytalnego lub spadkowego za pomocą aplikacji ZOOM; 

3.2.3. Nieruchomości, które będą polegały na umówieniu się na spotkanie przez Użytkownika, komunikacji z Ekspertem w zakresie inwestycji w nieruchomości za pomocą aplikacji ZOOM. 

3.3. W ramach konsultacji z Ekspertem z zakresu Wealth Guard, o których mowa w pkt 3.2.2, Użytkownik może uzyskać: 3.3.1. Analizę produktów inwestycyjnych, która polega na analizie oraz ocenie produktu finansowego przedstawionego Ekspertowi przez Użytkownika. Rolą Eksperta w tym przypadku będzie wytłumaczenie zapisów dokumentacji przedstawionego produktu finansowego lub inwestycyjnego oraz określenie ryzyka związanego z potencjalnym nabyciem danego produktu finansowego. 

3.3.2. Audyt finansowy Użytkownika, który polega na zapoznaniu się przez Eksperta z sytuacją finansową Użytkownika, tj. z jego źródłami przychodu oraz wartością posiadanego majątku a także jego sytuacją prywatną. Audyt ma na celu określenie sytuacji finansowej Użytkownika oraz usunięcie czynników negatywnie na nią wpływających a w jej miejsce wskazanie efektywnych rozwiązań. 

3.3.3. Analiza potrzeb finansowych Użytkownika oraz wskazanie grup produktów, które spełniają jego oczekiwania. W pierwszej kolejności, w celu poznania oczekiwań klienta odbywa się sesja pytań Eksperta i odpowiedzi Użytkownika. Następnie Ekspert przedstawia oraz omawia takie produkty finansowe, które spełnią poznane w pierwszym kroku oczekiwania Użytkownika wraz ze wskazaniem ich mocnych oraz słabych stron a także potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z nabycia danego produktu finansowego lub rozwiązania inwestycyjnego. 

3.3.4. Planowanie emerytalne, które polega na analizie posiadanych produktów finansowych lub inwestycyjnych, planu emerytalnego oraz celu jaki Użytkownik chce osiągnąć, tzn. analiza wielkości kapitału emerytalnego jaki Użytkownik ma zamiar zgromadzić. W celu realizacji planowania emerytalnego Ekspert zapozna się z sytuacją finansową Użytkownika, tj. z jego źródłami przychodu oraz wartością zgromadzonego dotychczas majątku emerytalnego, a także z jego sytuacją prywatną. Następnie Ekspert omówi stan posiadanego majątku emerytalnego oraz wskaże ryzykowne aktywa oraz zaproponuje rozwiązania mające na celu ich eliminację. W kolejnym kroku, Ekspert przygotuje plan budowania kapitału emerytalnego wraz ze wskazaniem grup produktów finansowych lub inwestycyjnych do jego realizacji. 

3.4. Po przeprowadzonych konsultacjach Użytkownik otrzyma ich podsumowanie w formie elektronicznej. 

3.5. Operator oświadcza, że nie sprzedaje ani nie dystrybuuje produktów inwestycyjnych oraz finansowych jakimi są np. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery wartościowe czy certyfikaty inwestycyjne. 

3.6. Operator oświadcza, że nie posiada statusu firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 89). 

3.7. Operator oświadcza, że ani Eksperci ani inni pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz, nie posiadają statusu maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych w rozumieniu art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 89). 

3.8. Operator ma prawo posługiwać się podwykonawcami przy świadczeniu usług w ramach Portalu. 

4. Wymagania techniczne 

Prawidłowe korzystanie z Portalu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Portalu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji. 

5. Zasady korzystania z Portalu

5.1. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. 

5.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Portalu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora. 

5.3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych usług do świadczonych przez Operatora jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej. 

5.4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Portalu lub utrudnienie korzystania z Portalu innym Użytkownikom. 

5.5. Użytkownik nie może zamieszczać w Portalu treści bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności: treści wulgarne, o charakterze erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych. 

6. Rejestracja i płatności w Portalu

6.1. Operator oświadcza, że pierwsze konsultacje dotyczące danego produktu inwestycyjnego, w dziedzinach, o których mowa w pkt 3.2, na które Użytkownik umówił się na zasadach określonych w punkcie 6.5 –6.6 są darmowe. 

6.2. Użytkownik ma prawo do umówienia się na kolejne, płatne konsultacje z Ekspertem, dotyczących produktu inwestycyjnego omawianego na konsultacjach, o których mowa w pkt 6.1, na zasadach określonych w punkcie 6.7 – 6.9. 

6.3. Sposoby płatności za usługi świadczone w ramach Portalu, a także ich ceny dostępne są na stronach Portalu. 

6.4. Podane ceny usług są cenami netto.. 

6.5. Umówienie się na pierwsze, bezpłatne konsultacje z ekspertem polega na: 6.5.1. kliknięciu w przycisk „Zarezerwuj spotkanie online” znajdujący się na Portalu; 

6.5.2. wyborze tematu rozmowy spośród takich dziedzin jak Inwestycje, Nieruchomości oraz Wealth Guard; 

6.5.3. wyborze dnia i godziny konsultacji spośród dostępnych dla Eksperta w wybranej dziedzinie; 

6.5.4. wprowadzenie do formularza takich danych jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu; 

6.5.5. zatwierdzeniu rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisk „Umów się”. 

6.6. Po zatwierdzeniu rezerwacji Operator przypisuje eksperta do bezpłatnego spotkania a następnie wysyła potwierdzenie daty i godziny spotkania do przypisanego Eksperta oraz Użytkownika. Następnie, w określonym, umówionym terminie spotkania Ekspert inicjuje spotkanie z Użytkownikiem za pomocą aplikacji ZOOM. 

6.7. Umówienie się na kolejne, płatne konsultacje z ekspertem polega na: 6.7.1. kliknięciu w przycisk „Zarezerwuj spotkanie online” znajdujący się na Portalu; 

6.7.2. wyborze tematu rozmowy spośród takich dziedzin jak Inwestycje, Nieruchomości oraz Wealth Guard; 

6.7.3. wyborze dnia i godziny konsultacji spośród dostępnych dla Eksperta w wybranej dziedzinie; 

6.7.4. wprowadzenie do formularza takich danych jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu; 

6.7.5. wybraniu formy płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora; 

6.7.6. zatwierdzeniu rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisk „Umów się”. 

6.8. Po dokonaniu płatności i zatwierdzeniu rezerwacji Operator przypisuje eksperta do spotkania a następnie wysyła potwierdzenie płatności oraz daty i godziny spotkania do przypisanego Eksperta oraz Użytkownika. Następnie, w określonym, umówionym terminie spotkania Ekspert inicjuje spotkanie z Użytkownikiem za pomocą aplikacji ZOOM. 

6.9. Operator oświadcza, że Ekspert ma prawo do zakończenia bezpłatnych konsultacji w przypadku gdy Użytkownik rozpocznie omawianie produktu inwestycyjnego, który stanowił już przedmiot konsultacji. 

6.10. Sposoby płatności za usługi świadczone w ramach Portalu, a także ich ceny dostępne są na stronach Portalu. 

6.11. Podane ceny usług są cenami netto. 

6.12. Użytkownik zobowiązany jest podać podczas rejestracji swoje prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. 

6.13. W przypadku pierwszych, bezpłatnych konsultacji, Użytkownik klikając w przycisk „Umów się” zakłada jednocześnie konto w Portalu. 

6.14. W przypadku kolejnych, płatnych konsultacji, Użytkownik klikając w przycisk „Umów się” oświadcza, że chce skorzystać z płatnej usługi z obowiązkiem zapłaty. 

6.15. Do założenia konta konieczna jest akceptacja Regulaminu Portalu oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem inwestycyjnym związanym z korzystaniem z usług w ramach Portalu. 

6.16. Użytkownik przy okazji rejestracji ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, a co za tym idzie zgody na przesyłanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji handlowej. 

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy 

7.1. Moment założenia przez Użytkownika konta Portalu jest równoznaczny z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej także: „umowa o prowadzenie konta w Portalu”). 

7.2. Podczas zawierania umowy o świadczenie usług z Portalu Użytkownik będący konsumentem akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż został poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawie do odstąpienia od umowy i wyraża zgodę oraz żąda wykonania usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest on uprawniony po wykonaniu usługi do odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem w trybie wyżej wymienionej ustawy. 

7.3. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 7.2 jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówionej usługi. 

7.4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w Portalu w każdym czasie bez podania przyczyn wysyłając stosowne oświadczenie na adres email Operatora. Nie uchybia to możliwości odstąpienia lub reklamacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

7.5. Operator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez konieczności podawania przyczyny. Użytkownik zostaje poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty email przypisanej do jego konta. 

7.6. Prawo odstąpienia do umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

8. Blokada konta

8.1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Portalu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. 

8.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, naruszenia przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania Użytkownikowi dostępu do części usług dostępnych w Portalu, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie Konta Użytkownika i zablokowanie Użytkownikowi dostępu do części usług dostępnych w Portalu może być zgodnie z uznaniem Operatora zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania. 

8.3. Usunięcie konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym. O fakcie zablokowania konta, dostępu do części usług lub usunięcia konta Użytkownik zostaje powiadomiony poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na aktualny adres e-mail. 

9. Odpowiedzialność Operatora Portalu

9.1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług. 

9.2. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Portalu, pewne funkcje Portalu mogą być dla niego niedostępne. 

9.4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Portalu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Portalu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Portalu. 

9.5. Operator oświadcza, że skorzystanie z usług w ramach Portalu, nie gwarantuje Użytkownikowi osiągnięcia oczekiwanego sukcesu inwestycyjnego. 

9.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Użytkownika lub brak uzyskania sukcesu inwestycyjnego po skorzystaniu z usług w ramach Portalu. 

9.7. Operator podczas rejestracji konta a następnie ekspert podczas konsultacji przedstawi Użytkownikowi ryzyka inwestycyjne związane z korzystaniem z usług w ramach Portalu. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotowym ryzykiem. 

10. Dane osobowe 

10.1. Operator przetwarzana dane osobowe Użytkowników i jest ich administratorem. 

10.2. Do założenia konta w Portalu wymagane jest podanie, adresu e-mail oraz hasła. 

10.3. Do złożenia zamówienia w Portalu wymagane jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, oraz numeru telefonu. 

10.4. Uprawnienia Użytkownika oraz więcej bieżących informacji na temat ochrony danych osobowych, w tym obowiązki informacyjne wymagane przez RODO, znajdują się w Polityce prywatności Portalu. 

11. Reklamacje 

11.1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Portalu Użytkownik może zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: [adres e-mail]. Na ten sam adres Użytkownik może składać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usług przez Operatora. 

11.2. Reklamacja powinna zawierać: 11.2.1. wskazanie danych Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację; 

11.2.2. przedmiot reklamacji; 

11.2.3. okoliczności uzasadniające reklamację; 

11.2.4. wskazanie żądania. 

11.3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie. 

11.4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w powyższym terminie Operator zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni. W razie bezskutecznego wezwania reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 

11.5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail. 

11.6. Jeżeli Operator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację. 

11.7. W przypadku, gdy reklamacja zgłoszona przez Użytkownika będącego konsumentem nie zostanie uwzględniona, Operator przekaże Użytkownikowi w odpowiedzi na reklamację oświadczenie o: 

11.7.1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed wojewódzkim inspektorem handlowym, albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo o 

11.7.2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed wojewódzkim inspektorem handlowym. 

11.8. Oświadczenie zostanie przekazane Użytkownikowi w drodze wiadomości e-mail. 

11.9. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.7 1) powyżej, Operator wraz z oświadczeniem przekaże Użytkownikowi informację o podmiocie uprawnionym do polubownego rozpoznania sporu. Z rejestrem tych podmiotów Użytkownik może zapoznać się na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html. 

11.10. Jeżeli Operator nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

12. Postanowienia końcowe 

12.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora oraz pod adresem elektronicznym https://concilia.com.pl/ w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

12.2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Niezależnie od tego informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na głównej stronie Portalu. 

12.3. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia umożliwienia zapoznania się z nimi przez Użytkownika. 

12.4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres [adres e-mail] przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie. 

12.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz RODO. 

12.6. Ewentualne spory z Użytkownikiem będącym konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast ewentualne spory z Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Operatora. 

12.7. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich. Z rejestrem tych podmiotów uprawnianych do rozwiązywania tych sporów Użytkownik może zapoznać się na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html. 

12.8. Użytkownicy będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

12.9. Postanowienia dotyczące konsumentów w zakresie art. 3851-3853, art. 556-576 (za wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, art. 563 oraz art. 567 § 2), a także 5761-5764 Kodeksu cywilnego, a także w przedmiocie prawa odstąpienia od umowy – stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.